Privacy verklarinG

Privacyverklaring van Ellen Massaro Professional Organizer

Ellen Massaro van Ellen Massaro Professional Organizer is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Het bedrijf Ellen Massaro Professional Organizer

Ellen Massaro Professional Organizer is een bedrijf dat mensen zowel persoonlijk als online begeleidt. Daarnaast geeft het inspiratie en informatie via de website www.ellenmassaro.nl en www.vaneenandereorde.nl. Ik, Ellen Massaro, ben verantwoordelijk voor het privacybeleid.

Contactgegevens:

 • vestigingsadres  Drususlaan 177, 2314 BZ Leiden
 • e-mail  ellen@ellenmassaro.nl,
 • telefoon  +31718871028 of +31627062917,
 • websites  https://www.ellenmassaro.nl en http://www.vaneenandereorde.nl

2. Persoonsgegevens die ik verwerk:

Ellen Massaro Professional Organizer verwerkt je persoonsgegevens omdat je contact opneemt, gebruik maakt van diensten en/of producten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt bij een aanvraag of bestelling.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die (kunnen) worden verwerkt van:

(potentiële) particuliere klanten:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • straat en huisnummer
 • postcode en woonplaats
 • persoons- en situatiegegevens die verstrekt worden tijdens telefonische, e-mail enpersoonlijke contacten, die relevant zijn voor de dienstverlening

(potentiële) zakelijke klanten:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • naam van het bedrijf
 • evt. naam van afdeling en manager
 • straat en huisnummer
 • postcode en vestigingsplaats van het bedrijf
 • persoons- en situatiegegevens die verstrekt worden tijdens telefonische, e-mail enpersoonlijke contacten, die relevant zijn voor de dienstverlening
 • evt. BTW nummer
 • evt. KvK nummer

3. Persoonsgegevens die de website, nieuwsbrief en social media van Ellen Massaro Professional Organizer (kunnen) verwerken:

Mijn website en social media profielen verwerken je persoonsgegevens omdat je mijn website bezoekt, een product bestelt/downloadt, je ingeschreven hebt voor mijn nieuwsbrief of mijn social media profiel(en) volgt. Alleen de gegevens die je zelf hebt verstrekt (dus niet verstrekt door een computerprogramma) worden verwerkt. Gegevens die aan mij worden verstrekt via het contactformulier worden niet opgenomen in het nieuwsbriefsysteem.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die (kunnen) worden verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • IP-adres (wordt versleuteld opgeslagen)
 • geslacht
 • taal
 • plaatsnaam
 • land
 • evt. bankrekeningnummer

Mijn websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via ellen@ellenmassaro.nll, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Ellen Massaro Professional Organizer en haar websites verwerken je gegevens voor de volgende doelen:

 • om diensten te kunnen leveren
 • om te kunnen bellen, e-mailen of WhatsAppen, als dat nodig is voor de uitvoering vanmijn diensten
 • om te informeren over (wijzigingen van) diensten en prijzen
 • om betalingen te kunnen afhandelen
 • om producten of andere post te kunnen sturen
 • om een nieuwsbrief of een inspiratieblog te kunnen sturen; je hebt de mogelijkheidonderaan die e-mails, om je uit te schrijven

Ellen Massaro Professional Organizer verwerkt ook persoonsgegevens als wettelijkeverplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

5. Bewaartermijnen persoonsgegevens

Ellen Massaro Professional Organizer bewaart je persoonsgegevens zoals genoemd onder hoofdstuk 2., niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor bedrijfsadministratie en een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens. Ik bewaar gegevens van klanten langer, als ik verwacht ze nog eens nodig te hebben voor een vervolg of voor een soortgelijke dienstverlening. In die gevallen anonimiseer ik de gegevens.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Ellen Massaro Professional Organizer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld mijn accountant en bank. Ellen Massaro Professional Organizer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die mijn websites gebruiken:

De websites van Ellen Massaro Professional Organizer gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouwcomputer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

8. Gegevens in de iCloud

Ellen Massaro Professional Organizer werkt met een Apple computer, die alle gegevens automatisch opslaat op een externe harde schijf, die zich in het kantoor van Ellen Massaro Professional Organizer bevindt.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ellen Massaro Professional Organizer,en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ellen@ellenmassaro.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ellen Massaro Professional Organizer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons.

10. Hoe ik de persoonsgegevens beveilig

Ellen Massaro Professional Organizer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ellen@ellenmassaro.nl

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.ellenmassaro.nl. Ellen Massaro Professional Organizer raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 14 mei 2018.